Algemeen

VANCAS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan. Alsmede niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur door welke oorzaak dan ook. Bij schade, verlies of diefstal is huurder volledig aansprakelijk voor de herstellings- respectievelijk vervangingskosten van de gehuurde apparatuur.

Levering en terugbezorging

De huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij het beeindigen van deze huurovereenkomst aan de verhuurder terug te bezorgen (tenzij anders is afgesproken). Het halen en terugbezorgen van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van huurder. Door ondertekening van deze huurovereenkomst bij afhaal van het gehuurde door huurder, bevestigt huurder dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft ontvangen. Huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij verhuurder terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder een boete verbeurt van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder in gebreke blijft met terugbezorging. Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het niet terug bezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal aangifte bij de Politie worden gedaan.

Betaling

De door verhuurder opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting. De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door huurder te worden voldaan volgens factuur, tenzij anders overeengekomen. Verhuurder stelt per huurovereenkomst een waarborgsom vast. Het is verhuurder toegestaan een overschrijding van de huurperiode te verrekenen met de waarborgsom. Evenzo is het verhuurder toegestaan iedere uit deze overeenkomst of eerdere overeenkomsten voortvloeiende vorderingen te verrekenen met de waarborgsom.

Verplichtingen huurder

Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode is voor rekening van huurder. Storingen in het functioneren van gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld. Het is huurder niet toegestaan zelf reparaties of modificaties aan het gehuurde te verrichten. Huurder is te allen tijde verplicht verhuurder toegang tot het gehuurde te verschaffen. Huurder dient te allen tijde tijdens de huurperiode telefonisch bereikbaar te zijn. Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze (faillissement / surseance van betaling) huurders eigendomsrechten dreigen te worden geschaad.
Aansprakelijkheid

Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade die verhuurder mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verhuurder geleverde zaken of diensten.

Overmacht

Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huurovereenkomst te beeindigen wanneer huurder geheel of ten dele
haar verplichtingen uit deze huurovereenkomst niet nakomt. In geval van opzegging dient huurder het gehuurde onmiddellijk te retourneren aan verhuurder. Huurder is aan verhuurder de gehele huurprijs voor de overeengekomen
huurperiode verschuldigd.

Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken kan geen beroep worden gedaan indien en voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Geschillen

Op overeenkomsten met verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij verhuurder de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van huurder of dwingend recht anders voorschrijft.

Op al onze offertes, huurovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Huurder verklaart, door ondertekening van deze huurovereenkomst, de algemene voorwaarden van VANCAS te hebben gelezen en akkoord te zijn gegaan met de inhoud.